Ärisüsteemide kaitse

ÄRISÜSTEEMIDE KAITSE DIGITAALMAAILMAS

Kõigele vaatamata,  ka meie ei taha kriisi. Parim viis kriisi vältimiseks/ärahoidmiseks on õigeaegne ja põhjalik ettevalmistus.  Me valmistame teie ettevõtte IT süsteemid  ette kriisiolukorraks. Teeme seda läbi olukorra kaardistuse, risikanalüüsi,  lahenduse disaini ning juurutuse. Selle käigus töötame välja tõhusad lahendused ja toimemehhanismid erinevate kriisidega (ka force-majeure puhul!) toimetulekuks ja nende vältimiseks. Me teeme teie IT süsteemid väga rikkekindlaks ning  kutsumata külaliste elu võimalikult raskeks. Täieliku ründekindluse saavutamine on muidugimõista väga keerukas ja kulukas. Kuid meie lahedused  hoiavad teie  ettevõtte IT süsteemide turvalisuse piisavalt kõrgel tasemel, et enamik murdmishuvilisi eemale peletada, sest teatud tasemest kõrgem turvatase nõuab juba väga spetsiifilisi oskusi ja teadmisi, et seda süsteemi murda. Meie tegeleme süsteemikaitsega, millest infoturve, andmekaitse ja küberkaitse on pelgalt alamosa. Me suudame oma unikaalse mudeli abil IT valdkonnas toimuvate muudatustega kaasas käia ning ettevõtte juhid saavad rahulikumalt magada, kuna kriisiolukorrast väljumiseks on tehtud korralik ettevalmistus ning võetud tarvitusele optimaalsed meetmed kriiside vältimiseks.

 

OLUKORRA KAARDISTUS

Meie unikaalne lähenemine keskendub ettevõtte ärifunktsioonide jaoks oluliste IT süsteemide konfiguratsioonianalüüsile. Süsteemikaardistus võimaldab saada tervikpildi äritegevuste jaoks oluliste IT süsteemide detailidest. Mõned nimetavad seda auditiks, mõned nimetavad inventuuriks, kuid auditeerida saab ainult konkreetsete kindlate raamistike või ettemääratud parameetrite vastu (sertifitseeritud audiitorite poolt) ning inventuur on kõigest varade ülelugemine. Meie kaardistus aga on põhjalikum, koosneb nii inventuurist, ülevaatest süsteemi kui terviku kohta ning samuti detailsetest konfiguratsiooni olulistest parameetritest.

 

SÜSTEEMI JA RISKI ANALÜÜS

 Läbi kaardistuse andmeid analüüsides leiame üles süsteemi nõrgad kohad, võtame arvesse keskkonnas leiduvad ohud ja riskifaktorid ning pakume kitsaskohtadele välja maandamismeetmed. Süsteemianalüüs on teie ärifunktsioonide jaoks oluliste IT süsteemide välja filtreerimine vähem vajalikest ning neid ümbritsevate ohtude ja keskkonnast tulenevate riskide välja arvestamine ja kirja panemine. Mille tulemusena selguvad süsteemi jaoks olulised kohad, mida tuleb kaitsta  tagamaks süsteemi kui terviku turvalisus. Riskianalüüsi tulemusena selgub, mis täpselt on need ohud ja riskid, mis konkreetselt teie IT süsteemi ohustavad, ning, mis meetmed ja vahendid on vaja varuda selleks, et nendega toime tulla.

 

DISAIN JA JUURUTUS

Vaieldamatult on eesmärgiks olukord, kus ootamatusi ei esinegi. Tegelik maailm pakub üllatusi sellelgipoolest. Me loome teie ettevõttele kriisiolukorras tegutsemise plaanid, mis pakuvad leevendust ka erinevates force-majeure situatsioonides, selleks, et ettevõte saaks riskide realiseerumise korral võimalikult kiirelt oma tegevust jätkata.

Selleks, et vältida kriisiolukorda, loome teie ettevõtte äritegevuste jaoks digitaalmaailmas turvalised süsteemid. Et teie saaksite keskenduda oma põhitegevusele, võtame me enda kanda IT-sfääri muutustest tuleneva ebakindluse. Me loome töökindlaid süsteeme, mille käideldavusprobleemid on lahendatud, jälgime seda, et süsteem vastaks ka süsteemidokumentatsioonis kirjeldatule ehk oleks terviklik ning  vajalikele andmetele ja informatsioonile oleks juurdepääs reguleeritud vastavalt nii, nagu ettevõttel seda tegelikult vaja on.

Me valmistame teie ettevõtte nii tehniliselt kui mentaalselt ette toimetulekuks kriisiolukordades, mis tähendab kriisiolukorras toimimise protsesse, vajalikke minimaalseid varuseadmeid, lepinguid oluliste IT süsteemide toime jaoks vajalike teenusepakkujatega ning ka koolitusi, et ka force majeure korral saaks ettevõte võimalikult valutult taas oma tegevusi kasvõi minimaalselgi tasemel jätkata.

Näiteks tegevuskavad ja koolitused juhuks, kui elekter läheb ära, ning ettevõte müügi- või logistika süsteem ei ole kättesaadav. Kriisiplaan ongi lihtne protsesside ja vahendite kogum, mis võetakse sellisel puhul riiulist ning ettevõtte töö saab jätkuda.

 

AJAKOHASUS

Me hoiame pidevalt silma peal globaalses IT keskkonnas toimuvatel muutustel ning ohtude tekkides kirjeldame  arusadavas keeles ohu olemust ning seda, mida see teie ettevõtte jaoks äriliselt tähendada võib.  Erinevad raamistikud on üldjuhul staatilised ning raamistikel on juba olemuslikel põhjustel keeruline ajaga kaasas käia.  Kuna meie aga jälgime kogu aeg digitaalse keskkonna muutusi, siis suudame vajalikku turbetaset hoida ka sel juhul, kui raamistikud vahepeal ei arene. Ettevõtete kursis hoidmiseks oluliste IT maailmas toimuvate sündmustega teeme me iga nädal ülevaate eelmisel nädalal toimunud sündmustest ning seletame inimkeeles lahti, mida need sündmused ettevõtte jaoks majanduslikult tähendavad.

 

Mille jaoks on vaja ärisüsteemide kaitset ? Selleks, et ei juhtuks sellised asjad nagu Leedus